Ban biên tập trang Web

Nguyen Thanh
Ông: Ngyễn Ngoc Thanh  (TBT)
Mobile: +49 (0) 157/39238888
E- Mail:  kudenvn@gmail.com

Do Hai 2
Ông: Đỗ Thanh Hải (PTBT-KT)
Mobile: +49 (0) 152/33886577
E- Mail: dohai@t-online.de

Vu
Ông: Vũ Đại Quế (PTBT-PV)
E-Mail: vudaiquetn@gmail.com

Thao My
C
háu: Thảo My Susi (PV)
Mobile: +49 (0) 173/9145268
E- Mail: susibohme@yahoo.de