Ban kinh tế & Hậu cần

Nguyen Tuyet 2
Bà Nguyễn Thị Tuyết- PCT, Trưởng ban
Mobil: +49 (0) 152/33869816

Hai Benno

Bà Nguyễn Thị Hải- Phó ban

rose-2
Bà Nguyễn Thủy Tuyết- Ủy viên

rose-2
Bà Nguyễn Ngọc Tuyết- Ủy viên

rose-2
Bà Lê Nguyên Hạnh- Ủy viên

rose-2
Bà Nguyễn Thị Hoa- Ủy viên

rose-2
Bà Nguyễn Thị Hòa- Ủy viên

rose-2

Bà Minh Ngọc Jank- Ủy viên