Chào tháng bảy

Tháng bảy ngậm ngùi mưa ngâu
Cho những người yêu trong xa cách
Ta gửi vần thơ nối nhịp cầu Ô thước …
Cho những nhớ thương gặp lại những nhớ thương
Tháng bảy ngậm ngùi mưa ngâu

Cho những người yêu trong xa cách

Ta gửi vần thơ nối nhịp cầu Ô thước

Cho những nhớ thương gặp lại những nhớ thương

Sưu tầm
Via: @[297366940328606:274:Mạng xã hội văn học]

----Share by: Th.Diệu----
dohai70