Chiều xuân bên Phủ Tây Hồ

 

Chiều xuân bên Phủ Tây Hồ - Phạm Vũ
Kìa tóc ai vương hạt bụi xuân
Môi trầu gió mỏng áo tứ thân
Gót hài tha thướt duyên cười nụ
Tôi ngỡ bầy tiên vãn cảnh trần
 
Tiên Giáng Tiên về với cõi tiên
Tôi lạc vào đây chốn cửa thiền
Nam mô em ở phương nào hỡi
Về với xuân nào kẻo hết duyên
 
Xe gió áo mây người bỏ lại
Tây Hồ cõi mộng vắng thi nhân
Chúa Liễu trêu người si tình ấy
Nay hóa thân vào có phải em.
Phạm Vũ.