Hình ảnh Tết cổ truyền 2014 tại thành phố Cottbus

IMG_3381

IMG_3388

IMG_3396

IMG_3261

IMG_3264

IMG_3269

IMG_3277

IMG_3354

IMG_3372

IMG_3164

IMG_3208

IMG_3233

IMG_3241

IMG_3186

IMG_3177

IMG_3168

IMG_3643

IMG_3686

IMG_3667

IMG_3659

IMG_3700

IMG_3696

IMG_3690

IMG_3627

IMG_3538

IMG_3533

IMG_3405

IMG_3443

IMG_3563

IMG_3572

IMG_3719

IMG_3721

IMG_3723

IMG_3732

IMG_3739

IMG_3747

IMG_3488

IMG_3471

IMG_3493

IMG_3713

IMG_3758

IMG_3790

Hình ảnh: Susi Thao My & Huyen Trang