tháng 6 mùa sen nở

“Bao giờ cho được thành đôi Như sen Tịnh Đế một chồi hai bông….” Tịnh Đế liên là đóa 2 bông nở trên cùng một cuống. Cái tên loài sen này có nhiều giả thiết. Quý hiếm đến mức độ chỉ dành để tiến vua, đây là loài sen đỉnh …