Phụ lục bổ sung cho phần 4 trong thông báo số 3

Einladung
Phụ lục bổ sung cho phần 4 trong thông báo số 3 .
BTC 30 năm. Ngày gặp mặt thông báo bổ sung cho những người đã từng HTLĐ tại Đức hiện đang sống ở Việt Nam muốn sang tham gia ngày hội như sau:
Đơn viết thống nhất theo mẫu:
ĐƠN XIN SANG THAM DỰ 30 NĂM. NGÀY GẶP MẶT
Kinh gửi:BCH Hội người Việt Cottbus.
Đồng kính gửi Sở Ngoại kiều Cottbus.
Họ,tên:
Ngày,tháng năm sinh:
Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Nghề nghiệp:
Nơi làm việc hiện nay:
Số Hộ chiếu:
Nơi và thời gian làm việc trong thời gian LĐHT :
Phần khai người bảo lãnh ở Đức :
Họ tên
Địa chỉ:
Thời gian dự kiến ở lại Đức:
Tôi làm đơn này đề nghị BCH Hội người Việt Cottbus và vùng lân cận cùng với Sở Ngoại kiều xét duyệt để tôi được tham gia chương trình 30 năm. Ngày gặp mặt. Tôi xin hứa chấp hành đúng pháp luật Đức trong thời gian lưu trú ở Đức.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Ngày làm đơn:
Người làm đơn.
Ký tên.
2 -Đơn có thể gửi theo địa chỉ Email:nguoivietcottbus
.de@gmail.com
Hoặc gửi theo bưu điện theo địa chỉ đã thông báo.
Thay mặt BTC.
Đoàn Ngọ